Wapenskild | Biskop-emeritus Edward R. Adams

Biskop Adams se persoonlike wapenskild

Diocese of Oudtshoorn
Bisdom Oudtshoorn

Patron: The Immaculate Heart of Mary
Patroon: Die Onbevlekte Hart van Maria

Suffragan Diocese of the Province of Cape Town - Republic of South Africa
SuffraWagane Bisdom van die Provinsie Kaapstad - Republiek van Suid-Afrika

UITEENSETTING van sy Eksellensie Hoogeerwaarde Biskop Edward R. Adams, D.D., Biskop-emeritus van Oudtshoorn se wapenskild.

1. DIE BISKOPSHOED, met koord en ses tossels aan weerskante, word slegs gebruik deur biskoppe van die Rooms-Katolieke Kerk. Geeneen van die ander kerke of kerkgenootskappe wat oor biskoppe beskik mag hierdie “Biskopshoed” in hul heraldiese simboliek gebruik nie.

2. DIE BISKOPSKRUIS OF PROSESSIE KRUIS. Weereens teken van die biskop se rang as ‘espiscopus’ van die één ware Katolieke Geloof.

3. Die hoofelemente van die wapenskild (of wapenfigure soos dit in die heraldiek bekend (staan), is dié wat op die SKILD self verskyn. Hulle is as volg:

a. DIE AAMBEELD EN HAMER. Hierdie is die persoonlike embleme van Biskop Adams en verwys na die feit dat hy as jongman ystersmid leerjonge was en later ‘n volledig gekwalifiseerde wielmaker. Hierdie embleme is egter ook van geestelike en Bybelse waarde aangesien hulle tekens van broederlike samewerking, wedersydse liefde en bemoediging is vir almal wat medewerkers is in Christus. Onderliggend hieraan is die feit dat almal ‘n verantwoordelikheid teenoor hulle naaste het. In Jesaja 41:6-7 lees ‘n mens: “Die mense kom bymekaar, hulle help mekaar en praat mekaar moed in. Die ambagsman praat die goudsmid moed in, die een wat die metaal uitklop praat hom wat op die aambeeld slaan, moed in. Hulle sê: “Die smeewerk is goed!”.

b. DIE WIEROOKVAT, met die wolke wierook wat hemelwaarts opstyg. Elke Katoliek is bekend met die feit dat wierook gebed tot God almagtig, versinnebeeld. Op persoonlike vlak beklemtoon hierdie wapenfiguur Biskop se eie toewyding aan en geloof in die doeltreffendheid van gebed. Hierdie dien ook as teken van al die gelowiges, wat die voorreg het om die Biskop persoonlik te ken en lief te hê, se gebede vir hul biskop en wat namens hom om die voorspraak van Onse Liewe Vrou vra.

c. DIE VOLSTRUISVERE verwys (en komplimenteer) hoofsaaklik die Bisdom, Distrik en Dorp Oudtshoorn. Hulle het egter ook Bybelse en geestelike betekenis omdat hulle ons aan die feit herinner dat God oor al sy skepsels waak, die diere van die veld, voëls in die lug en visse in die see – nie net die mens nie - en hulle versorg. In Job 39:16-17 lees ‘n mens: “Die vlerke van die volstruis klap vrolik net soos dié van die ooievaar en die valk, maar sy lê haar eiers op die grond en broei hulle uit op die sand.”

4. Die persoonlike leuse van Biskop Adams, wat onder die wapenskild verskyn, lui “SEMPER UTIQUE” – en kan op verskeie maniere vertolk word. Diegene wat Biskop Adams persoonlik ken sal dit as ‘altyd gereed’ lees en dit onmiddelik toepas op sy gereedheid om altyd Onse Goddelike Here, Onse Liewe Vrou en al sy broers en susters in Christus dienswillig te wees.

terug na bo | back to the top terug na tuisblad | back to home page

Save